Tunturi-Ilmailijat ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus.
Yhdistyksen nimi on Tunturi-Ilmailijat ry, kotipaikka on Inarin kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia siviili-ilmailun edistämiseksi kotiseudullaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, herättää ja ylläpitää innostusta siviili-ilmailuun, antaa opetusta siviili-ilmailussa käytettäväksi suunnitellun ja sovelletun materiaalin ja siihen kuuluvien koulutusvälineiden käytössä ja järjestää lentokoulutusta saaneille jäsenilleen tilaisuuksia ylläpitää ja kehittää lentotaitoaan siviili-ilmailun puitteissa.

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry:n järjestöjäsen ja noudattaa soveltuvilta kohdin myöskin sen sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto järjestöjäsenilleen on antanut ja antaa.

Jäsenet.
Jokainen hyvämaineinen Suomen tai EU-jäsenmaan kansalainen sekä oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä yhdistyksen jäseneksi.

Jäsenet ovat:
a) varsinaisia jäseniä, jotka edellisenä kalenterivuotena ovat täyttäneet 16 vuotta.
b) nuorisojäseniä, jotka ovat alle 16-vuotiaita.
c) kannatusjäseniä.
d) kunniajäseniä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet ilmailun ja yhdistyksen hyväksi.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen mainetta tai on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.

Jäsen- ja liittymismaksut kaikkien jäsenlajien osalta vahvistaa vuosikokous johtokunnan esityksestä.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä neljä jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta (3 v.).

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta (2 v.) jaksotettuna siten, että puolet jäsenistä (2) on erovuorossa vuosittain.

Johtokunnassa tulee olla edustettuna monipuolisesti paikallisen ilmailun eri harrastajat.

Johtokunta edustaa yhdistystä, ratkaisee asiat jotka eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle, ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja virkailijat, kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varoja sekä omaisuutta ja ylläpitää jäsenluetteloa.

Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnä ollessa. Äänestyksessä ratkaisut tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

Johtokunta voi tarvittaessa asettaa toimikuntia selvittämään yhdistyksen toimintaan tai eri harrastuslajien kehittämiseen / toimintaan liittyviä kysymyksiä. Toimikunnat raportoivat johtokunnalle.

Kokoukset.
Vuosittain pidetään yksi vuosikokous. Vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä pidetään silloin kun johtokunta harkitsee sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen annetaan vähintään kahdeksan päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme päivää ennen kokousta 9§:ssä määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat, muista asioista älköön kokouksessa päätöstä tehtäkö.

Yhdistyksen vuosikokouksessa ovat käsiteltävinä seuraavat asiat:
1) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden vaali.
2) Johtokunnan kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
3) Tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus ja johtokunnan sen johdosta antama lausunto.
4) Kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
5) Jäsenmaksujen vahvistaminen, huomioon ottaen 4§:n määräykset.
6) Johtokunnan laatima työohjelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.
7) Johtokunnan puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi ja muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
8) Edustajien valitseminen liiton kokouksiin.
9) Johtokunnan esittämät asiat, jäsenten esitykset jotka on jätetty johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin. Jos pyydetään suljettua äänestystä, on se suoritettava.

Äänioikeus.
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla ja nuorisojäsenillä äänioikeus, varsinaisella jäsenellä kaksi ja nuorisojäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenellä joka ei ole suorittanut säädettyjä maksuja yhdistykselle ei ole äänioikeutta.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa joissa ratkaisee arpa. Äänestys on avoin, ellei suljettua pyydetä.

Äänioikeudesta liiton kokouksissa on voimassa mitä siitä liiton säännöissä on määrätty.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös käsitellään vuosikokouksessa. Tilit ja tilinpäätös on valmistuttava maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajille, jotka tarkastavat tilinpidon ja toiminnan sääntöjen- sekä lainmukaisuuden ja antavat kirjallisen lausuntonsa tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muille vastuullisille. Tilintarkastuslausunto pitää valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouskutsut jäsenistölle toimitetaan kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai jäsenistölle lähetetyillä kirjallisilla kutsuilla sekä yhdistyksen verkkosivuilla.

Tiedot yhdistyksestä ja sen toiminnasta ilmoitetaan kotisivuilla Internetissä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai johtokunnan määräämä henkilö.

10§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa.

Mikäli yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan luovutetaan sen omaisuus, rahavarat ja arkisto luovutetaan Suomen Ilmailuliitto ry:lle (Finlands Flygförbund rf.).Takaisin sivun yläosaan ↑

  Ilkka Portti